Shibori 2

Shibori 2

Shibori 3

Shibori 3

Shibori 1

Shibori 1

Shibori

The works of the series Shibori are inspired to the shibori Japanese textiles